Skip to content

Algemene voorwaarden tickets voor Monster Jam

 

 1. LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR, AANGEZIEN DEZE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW RECHTEN INZAKE HET TICKET EN DAARNAAST EEN BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE- EN AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE RECHTSVORDERING BEVATTEN, WAARMEE U AFSTAND DOET VAN HET RECHT OM INDIVIDUEEL OF ALS ONDERDEEL VAN EEN GROEPSGEDING EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN MET BETREKKING TOT GESCHILLEN DIE VERBAND HOUDEN MET HET TICKET OF HET SPECIFIEKE EVENEMENT WAARVOOR DAT TICKET IS UITGEGEVEN.

 

 1. Dit ticket is een herroepbare persoonlijke licentie, en de houder ervan gaat er namens de houder en elke vergezellende minderjarige of volwassene met beperking, inclusief een minderjarige of volwassene met beperking die een apart ticket heeft (individueel en gezamenlijk: de "Houder"), mee akkoord gebonden te zijn aan alle algemene voorwaarden die erop van toepassing zijn. De Houder stemt ermee in dat deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op deze ticketlicentie, evenals eventuele aanvullende voorwaarden opgesteld door Feld Entertainment, Inc. (“FEI,” “wij” “ons”, “onze”), Feld Motor Sports, Inc. (“FMS”), en een exploitant van de evenementlocatie of het terrein daarvan (waaronder parkeergarages en toegangspoorten) (de “Arena”) waarop het evenement of bijbehorende activiteiten (volledig of gedeeltelijk) waarvoor dit ticket is uitgegeven (het “Evenement”) wordt gehouden (gezamenlijk wordt naar al deze voorwaarden verwezen met de term “Aanvullende voorwaarden”). Aanvullende voorwaarden bevatten gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en andere voorwaarden die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt en zijn te vinden op https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/. Door dit ticket en/of entreebewijs te accepteren en/of te gebruiken om toegang te krijgen (of dat te proberen) tot de Arena, wordt de Houder geacht alle dergelijke algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen eraan gebonden te zijn.

 

 1. TICKETS KUNNEN NIET WORDEN TERUGGENOMEN. GEEN TERUGBETALINGEN, KREDIETEN OF OMWISSELINGEN ZOALS HIERIN BESCHREVEN. HET ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL (INDIEN VAN TOEPASSING) ALS DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD OF INGETROKKEN, OF ALS HET EVENEMENT WORDT GEANNULEERD EN NIET WORDT INGEHAALD, IS EEN RESTITUTIE VAN MAXIMAAL DE DOOR FEI OF FMS VASTGESTELDE NOMINALE WAARDE VAN HET TICKET (DE "NOMINALE WAARDE"). IN GEEN GEVAL ZAL FEI OF FMS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, INCIDENTELE, INDIRECTE OF EXEMPLARISCHE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF SCHADE BOVEN DE NOMINALE WAARDE VAN HET TICKET, WAARONDER EEN BETAALD BEDRAG DAT BOVEN DE NOMINALE WAARDE VAN DIT TICKET UITKOMT.

  De datum en tijd van het Evenement (en het tijdstip deuren open) kunnen naar eigen goeddunken worden gewijzigd door FEI, FMS en/of de Arena. Een dergelijke wijziging geeft de Houder in geen geval het recht op een terugbetaling of een ander rechtsmiddel als de Houder om welke reden dan ook het evenement niet kan bijwonen. De Houder kan naar eigen goeddunken van FEI, FMS of de Arena verplaatst worden en een dergelijke verplaatsing geeft hem of haar geen recht op restitutie of een ander rechtsmiddel..

 

 1. NEEM DIT GEDEELTE ZORGVULDIG DOOR. HET KAN DE RECHTEN VAN DE HOUDER WAARONDER HET RECHT EEN RECHTSZAAK AAN TE SPANNEN, AANZIENLIJK BEÏNVLOEDEN. DE HOUDER HEEFT HET BEPERKT RECHT OM AF TE ZIEN VAN DE ARBITRAGE-OVEREENKOMST IN DEZE PARAGRAAF ZOALS HIERONDER BESCHREVEN. DIT IS EEN OVERZICHT VAN DE VERPLICHTE VOORWAARDEN. Voor de volledige voorwaarden inzake geschillenbeslechting gaat u naar https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/ en bekijkt u met welke voorwaarden de houder instemt. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR GELDENDE WETGEVING WORDT ELK GESCHIL, ELKE CLAIM OF OORZAAK VAN ACTIE DIE OP WELKE MANIER DAN OOK VERBAND HOUDT MET HET TICKET OF HET EVENEMENT, OPGELOST DOOR VERPLICHTE, VERTROUWELIJKE, DEFINITIEVE EN BINDENDE ARBITRAGE IN FAIRFAX COUNTY, VERGINIA. DE HOUDER BEGRIJPT, ERKENT EN STEMT IN MET HET FEIT DAT ALLE GESCHILLEN OP INDIVIDUELE BASIS ZULLEN WORDEN GEARBITREERD. DE HOUDER BEGRIJPT DAT HIJ OF ZIJ AFSTAND DOET VAN ZIJN OF HAAR RECHT OP EEN RECHTSZAAK OF JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM EEN CLAIM AAN TE VECHTEN OF TE ARBITREREN ALS GROEPSGEDING, REPRESENTATIEF GEDING OF GROEPSARBITRAGE. ALS DE HOUDER NIET INSTEMT MET DEZE CLAUSULE, MOET DEZE DE ARENA DIRECT VERLATEN OF DEZE NIET BETREDEN. DEZE CLAUSULE IS ONDERWORPEN AAN DE FEDERAL ARBITRATION ACT EN DE WETTEN VAN DE STAAT VIRGINIA, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, ZONDER REKENING TE HOUDEN MET DE PRINCIPES VAN WETSCONFLICTEN.

 

 1. De Houder stemt ermee in zich niet in te laten met het overdragen, tonen, distribueren, gebruiken, misbruiken of verkopen (of hieraan ondersteuning verlenen): (i) in geen enkele vorm, een beschrijving of vertegenwoordiging (tekst, in de vorm van gegevens of visueel materiaal en inclusief, zonder beperking, play-by-play-gegevens) van het Evenement of bijbehorende activiteiten (gezamenlijk: "Beschrijvende informatie") voor commerciële of niet-persoonlijke doeleinden; (ii) afbeeldingen, video's, geluidsfragmenten of andere mediamaterialen, openbare publicatie of reproductie van een gedeelte van het Evenement of bijbehorende activiteiten ("Evenementwerken") voor commerciële of niet-persoonlijke doeleinden; of (iii) livestreams van gedeeltes van het Evenement of bijbehorende activiteiten ("Livestreams"). Ongeacht het voorgaande stemt de Houder ermee in dat omdat zijn of haar ticket wordt gescand bij binnenkomst op het Evenement, de Houder het ticket ondertekend heeft en FEI en FMS de exclusieve, wereldwijde, onherroepbare, onbeperkte, sublicentieerbare, rechtenvrije licentie te hebben verleend voor alle rechten met betrekking tot alle Evenementwerken, Livestreams en Beschrijvende informatie.

 

 1. De Houder geeft FEI en FMS (en hun respectievelijke sponsors, licentiehouders, adverteerders, uitzenders, gevolmachtigden, partners en vertegenwoordigers) onherroepbare toestemming de foto, afbeelding, stem, acties en beweringen van de Houder te gebruiken, publiceren, verspreiden en/of wijzigen in alle mediavormen, inclusief in alle live of opgenomen audio, video, film, of fotografische weergave of andere transmissie, tentoonstelling, publicatie of reproductie gemaakt van, of tijdens, het Evenement in elk medium, nu bekend of hierna gemaakt, of context voor elk doel, inclusief commerciële of promotionele doeleinden, zonder verdere toestemming of vergoeding, en de houder doet afstand van alle claims en potentiële claims met betrekking tot dergelijk gebruik, tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving.

 

 1. DE HOUDER AANVAARDT VRIJWILLIG ALLE RISICO'S, GEVAREN met betrekking tot het Evenement en bijbehorende activiteiten, waaronder het risico op persoonlijk letsel (inclusief overlijden), blootstelling aan overdraagbare ziekten, virussen, bacteriën of aandoeningen, of de oorzaken daarvan of voorafgaand, tijdens of na het Evenement verloren, gestolen of beschadigde bezittingen, wat de oorzaak hiervan ook is, en doet hierbij afstand van alle claims en mogelijke aantijgingen die betrekking hebben op dergelijke risico's en gevaren. HET NIEUWE CORONAVIRUS SARS-COV-2 (INCLUSIEF EEN VERIANT DAAROP, “COVID-19”) IS EEN EXTREEM BESMETTELIJKE ZIEKTE DIE KAN LEIDEN TOT ERNSTIGE ZIEKTE EN ZELFS OVERLIJDEN. DE CDC ADVISEERT DAT OUDEREN EN MENSEN MET EEN ONDERLIGGENDE MEDISCHE AANDOENING IN HET BIJZONDER KWETSBAAR ZIJN. EEN INHERENT RISICO VAN BLOOTSTELLING AAN COVID-19 BESTAAT OVERAL WAAR MENSEN AANWEZIG ZIJN. DOOR DE ARENA TE BETREDEN AANVAARDT DE HOUDER VRIJWILLIG ALLE RISICO'S DIE KOMEN KIJKEN BIJ BLOOTSTELLING AAN COVID-19. De Houder erkent en stemt in met de maatregelen op het gebied van veiligheid die FEI, FMS en/of de Arena getroffen hebben, waaronder dergelijke beleidsbepalingen en verplichtingen beschreven in de Aanvullende voorwaarden, alle geldende wetten, beleidsbepalingen, orders, protocollen en richtlijnen uitgevaardigd door federale, staats- en lokale autoriteiten op het gebied van COVID-19 en andere overdraagbare ziekten (gezamenlijk: "Veiligheidseisen") en erkent en stemt ermee in dat het voor het bijwonen van het Evenement verplicht is deze na te leven.

 

 1. Noch FEI, noch FMS zijn verantwoordelijk voor verloren, gestolen, beschadigde of gedupliceerde of nagemaakte tickets en kunnen deze weigeren. Tickets mogen niet gebruikt worden voor, of verband houden voor elke vorm van commerciële doeleinden waaronder, zonder beperking, advertenties, promoties, prijsvragen, sweepstakes, geschenken, gokken of gamen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van FEI. Het gebruik van tickets in strijd met de wet is streng verboden en resulteert in inbeslagname, intrekking en/of verbeurdverklaring van de licentie zonder restitutie.

 

 1. Schending van deze voorwaarden, nalaten de Veiligheidseisen of de regels van FEI, FMS en/of de Arena na te leven, of het terugbetalen van de Nominale waarde aan de Houder, beëindigt de geldigheid van alle rechten waarover de Houder hieronder beschikt; maakt het ticket ongeldig voor de Houder voor welk doeleinde dan ook; geeft FEI het recht het ticket in te trekken, toegang tot de Arena te weigeren of de Houder uit de Arena te verwijderen, zonder restitutie of krediet in elk geval, en onderwerpt de Houder aan alle rechtsmiddelen die FEI, FMS en/of de Arena ter beschikking staan.

 

 1. Namens de Houder en Personen die bij de Houder horen (zoals hieronder gedefinieerd), neemt de Houder hierbij afstand van (en verklaart geen rechtszaak aan te spannen tegen) elk van de Vrijgestelde Partijen (zoals hieronder gedefinieerd) aangaande alle claims die de Houder of Personen die bij de Houder horen (of dat later zullen doen) tegen de Vrijgestelde Partijen die op enige manier betrekking hebben met (i) blootstelling aan COVID-19; (ii) toegang tot of aanwezigheid in de buurt van de Arena of het Evenement (waaronder de hierbij horende risico's) of naleving van protocollen of Veiligheidseisen die gelden voor het Evenement; of (iii) interactie tussen de Houder en de bij de Personen die bij de Houder horen enerzijds en personeel van de Vrijgestelde Partijen aanwezig op het Evenement anderzijds, in elk geval ofwel veroorzaakt door een handeling, nalatigheid of onachtzaamheid van een Vrijgestelde Partij of anderszins. De Houder begrijpt dat de hiervoor genoemde vrijstelling de Vrijgestelde Partijen vrijwaart van alle aansprakelijkheid of claims die de Houder of de Personen die bij de Houder horen kunnen houden jegens de Vrijgestelde Partijen met betrekking tot, maar niet beperkt tot lichamelijk letsel, persoonlijk letsel, ziekte, overlijden, schade aan eigendommen en alle andere aansprakelijkheid die kan voortkomen uit of toegewezen kan worden aan het bijwonen van het Evenement door de Houder, waaronder, maar niet beperkt tot claims die bij de Houder niet bekend zijn, of waarvan de Houder niet verwacht dat ze op dat moment bestaan. Namens de Houder en de Personen die bij de Houder horen, doet de Houder expliciet afstand van alle rechten, voordelen en beschermingen die de Houder of de Personen die bij de Houder horen hebben onder de California Civil Code Section 1542 (en vergelijkbare wetten), welke als volgt luiden: EEN ALGEMENE VRIJSTELLING IS NIET VAN TOEPASSING OP CLAIMS DIE BIJ DE SCHULDEISER OF VRIJGESTELDE PARTIJ ONBEKEND ZIJN OF WAARVAN WORDT VERMOED DAT DEZE TEN GUNSTE VAN HEM OF HAAR OP HET MOMENT VAN HET UITVOEREN VAN DE VRIJSTELLING WORDT INGEDIEND EN DIE, INDIEN BEKEND BIJ HEM OF HAAR, ZIJN OF HAAR SCHIKKING MET DE SCHULDENAAR OF VRIJGESTELDE PARTIJ WEZENLIJK ZOU HEBBEN BEÏNVLOED.

  Zoals hierin gebruikt:

 • "Personen die bij de Houder horen" refereert naar de erfgenamen, rechtverkrijgenden, uitvoerenden, beheerders, nabestaanden, iedereen die de Houder vergezelt op het Evenement of voor wie de Houder een ticket voor het Evenement heeft verkregen (personen van wie de Houder verklaart dat hij of zij de Houder hebben gemachtigd om namens hen te handelen in relatie tot deze voorwaarden), en andere personen die namens de Houder of hem of haar handelen of beweren te handelen.
 • "Vrijgestelde Partijen" zijn: (i) FEI, FMS en hun respectievelijke directe en indirecte eigenaars, filialen, medewerkers, coaches, beheerders, gevolmachtigden, gelicentieerden en ander personeel; (ii) de directe en indirecte eigenaars, huurders en onderhuurders van de Arena; (iii) alle derde partijen die diensten verlenen in de Arena; (iv) bovenliggende, onderliggende, gelieerde en verwante bedrijven van elk van de entiteiten beschreven in clausules (i)-(iii); en (v) de medewerkers, directeuren, eigenaars, leden, managers, partners, werknemers, vertegenwoordigers, advocaten, aannemers en onderaannemers (en medewerkers van dergelijke aannemers en onderaannemers), verzekeraars, vertegenwoordigers, ander personeel, opvolgers en/of aangewezen personen van elk van de genoemde entiteiten en personen beschreven in clausules (i) - (iv), ongeacht of ze in het verleden, heden of toekomst in dienst waren of zijn en ongeacht hun institutionele of persoonlijke hoedanigheid.
 1. De Houder en diens bezittingen mogen doorzocht worden bij binnenkomst van de Arena en/of andere controlepunten en verboden artikelen (waaronder tassen) kunnen ingenomen worden naar eigen goeddunken van FEI, FMS en/of de Arena en de Houder stemt hierbij in met het voorgaande en doet afstand van enige claims die hiermee verband houden en mogelijk worden ingediend tegen FEI, FMS en/of de Arena. Als de Houder ervoor kiest niet in te stemmen, wordt hem of haar de toegang tot de Arena geweigerd zonder restitutie of krediet.

 

 1. Behalve wanneer hierin specifiek aangegeven, als een bepaling van deze voorwaarden of de Aanvullende voorwaarden door een rechtbank of uitvoerende juridische instantie onwettig, verlopen, ongeldig of onuitvoerbaar verklaard wordt, blijven de overige bepalingen van kracht.

 

 1. In het geval de voorwaarden van een ticketaanbieder in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, dan gelden deze algemene voorwaarden.