Skip to content

Villkor för Monster Jam-biljetter

 

 1. LÄS FÖLJANDE VILLKOR NOGGRANT EFTERSOM DE REGLERAR DINA RÄTTIGHETER GÄLLANDE BILJETTEN OCH INNEHÅLLER EN BINDANDE BESTÄMMELSE OM INDIVIDUELL SKILJEDOM OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN GENOM VILKEN DU AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT VÄCKA TALAN I DOMSTOL, INDIVIDUELLT ELLER SOM EN DEL AV EN GRUPPTALAN, GÄLLANDE EVENTUELLA TVISTER SOM RÖR BILJETTEN ELLER DET ANGIVNA EVENEMANG SOM DEN ÄR UTFÄRDAD FÖR.

 

 1. Denna biljett är en återkallelig personlig licens, och innehavaren av denna biljett, på uppdrag av innehavaren och medföljande minderårig eller juridiskt oförmögen vuxen, inklusive en minderårig eller juridiskt oförmögen vuxen som innehar en separat biljett (individuellt och gemensamt, ”Innehavaren”), samtycker till att vara bunden av alla dess villkor och bestämmelser. Innehavaren samtycker till att denna biljettlicens är föremål för dessa villkor, såväl som eventuella ytterligare villkor som fastställts av Feld Entertainment, Inc. (”FEI,” ”vi,” ”oss”, ”vår”), Feld Motor Sports, Inc. (“FMS”), och alla operatörer av arenan eller relaterade arenaområden (inklusive, utan begränsning, parkeringsområden och ingångar) (”Arenan”) där evenemanget eller alla omgivande aktiviteter (helt eller delvis) för vilka denna biljett är utfärdad (”Evenemanget”) hålls (tillsammans, alla sådana tilläggsvillkor, ”Tilläggsvillkoren”). Tilläggsvillkoren omfattar alla hälso- och säkerhetskrav och andra villkor, som kan uppdateras från tid till annan, och som anges på följande webbadress: https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/. Genom att godkänna och/eller använda denna biljett och/eller gå in i (eller söka inträde till) Arenan anses Innehavaren ha läst alla sådana villkor och samtyckt till att vara bunden av dem.

 

 1. ALL FÖRSÄLJNING AV BILJETTER ÄR SLUTGILTIG. INGA ÅTERBETALNINGAR, KREDITERINGAR ELLER BYTEN FÖRUTOM VAD SOM ANGES HÄRI. DEN ENDA OCH EXKLUSIVA KOMPENSATIONEN (OM NÅGON) OM TILLTRÄDE NEKAS ELLER ÅTERKALLAS, ELLER EVENEMANGET STÄLLS IN OCH INTE OMBOKAS, ÄR EN ÅTERBETALNING AV UPP TILL BILJETTENS NOMINELLA VÄRDE SOM FASTSTÄLLTS AV FEI ELLER FMS (”NOMINELLT VÄRDE”). FEI ELLER FMS A SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, FÖLJDMÄSSIGA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER EXEMPLIFIERANDE SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER NÅGRA SKADOR UTÖVER BILJETTENS NOMINELLA VÄRDE, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA BELOPP SOM HAR BETALATS FÖR DENNA BILJETT SOM ÖVERSTIGER DET NOMINELLA VÄRDET.

  Datum och tid för Evenemanget (och grindöppning) kan ändras av FEI, FMS och/eller Arenan, efter eget gottfinnande, och ingen sådan ändring ska ge Innehavaren rätt till återbetalning eller annan kompensation i det fall Innehavaren inte kan delta eller av någon annan anledning. Innehavaren kan omplaceras efter FEI:s, FMS:s eller Arenans eget gottfinnande, och ingen sådan omplacering ska ge Innehavaren rätt till återbetalning eller annan kompensation..

 

 1. LÄS DETTA AVSNITT NOGGRANT – DET KAN VÄSENTLIGT PÅVERKA INNEHAVARENS JURIDISKA RÄTTIGHETER, INKLUSIVE INNEHAVARENS RÄTT ATT LÄMNA IN EN STÄMNINGSANSÖKAN TILL DOMSTOL. INNEHAVAREN HAR EN BEGRÄNSAD RÄTT ATT VÄLJA BORT SKILJEAVTALET I DETTA AVSNITT ENLIGT VAD SOM ANGES NEDAN. DETTA ÄR EN SAMMANFATTNING AV OBLIGATORISKA VILLKOR. För fullständiga villkor avseende tvistlösning, besök https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/, vars villkor Innehavaren samtycker till ska gälla. ALLA TVISTER, ANSPRÅK ELLER GRUNDER FÖR TALAN SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL BILJETTEN ELLER EVENEMANGET SKA I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG LÖSAS GENOM OBLIGATORISK, KONFIDENTIELL, SLUTLIG OCH BINDANDE SKILJEDOM I FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA. INNEHAVAREN FÖRSTÅR, BEKRÄFTAR OCH SAMTYCKER TILL ATT ALLA TVISTER SKA AVGÖRAS GENOM SKILJEDOM PÅ INDIVIDUELL BASIS. INNEHAVAREN ÄF INFÖRSTÅDD MED ATT DENNE AVSTÅR FRÅN SIN RÄTT TILL DOMSTOLSPRÖVNING ELLER JURYPRÖVNING, OCH FRÅN RÄTTEN ATT FÖRA TALAN I DOMSTOL ELLER RÄTTEN TILL SKILJEFÖRFARANDE AVSEENDE ANSPRÅK I FORM AV GRUPPTALAN, REPRESENTATIV TALAN ELLER GRUPPSKILJEDOM. OM INNEHAVAREN INTE SAMTYCKER TILL DENNA KLAUSUL MÅSTE INNEHAVAREN OMEDELBART LÄMNA ELLER INTE GÅ IN I ARENAN. DENNA KLAUSUL REGLERAS AV FEDERAL ARBITRATION ACT OCH LAGARNA I COMMONWEALTH OF VIRGINIA, USA, UTAN BEAKTANDE AV DESS PRINCIPER OM LAGKONFLIKTER.

 

 1. Innehavaren förbinder sig att inte skapa, överföra, visa, distribuera, utnyttja, förskingra eller sälja (eller medverka till någon sådan aktivitet): (i) i alla former, alla beskrivningar eller redogörelser (oavsett om det är text, data eller visuellt, och inklusive, utan begränsning, play-by-play-data) av evenemanget eller relaterade evenemang (gemensamt, ”Beskrivande information”) för något kommersiellt eller icke-personligt ändamål; (ii) bilder, videor, ljud eller annan form av visning, offentligt framförande eller reproduktion av någon del av Evenemanget eller relaterade evenemang (”Evenemangsverk”) för kommersiella eller icke-personliga ändamål; eller (iii) livestreamar av någon del av Evenemanget eller relaterade evenemang (”Livestreamar”). Oaktat det föregående samtycker Innehavaren till att genom att låta sin biljett skannas vid inträde till Evenemanget, ska Innehavaren anses ha undertecknat biljetten och beviljat FEI och FMS en exklusiv, global, oåterkallelig, evig, underlicensierbar, royaltyfri licens till alla rättigheter i samband med Evenemangsverk, Livestreamar, och Beskrivande information.

 

 1. Innehavaren ger oåterkalleligt tillstånd till FEI och FMS (och deras respektive sponsorer, licenstagare, annonsörer, sändningsföretag, utsedda, partners och agenter) att använda, publicera, distribuera och/eller modifiera Innehavarens bild, kännetecken, röst, handlingar och uttalanden i alla medier, inklusive i direktsänt eller inspelat ljud, video, film eller fotografisk visning eller annan överföring, utställning, publicering eller reproduktion som görs av eller vid Evenemanget i något medium, oavsett om det är känt nu eller skapas i framtiden, eller sammanhang oavsett syfte, inklusive kommersiella eller marknadsföringsändamål, utan ytterligare tillstånd eller ersättning, och Innehavaren avstår från alla krav och potentiella krav relaterade till sådan användning om det inte är förbjudet enligt tillämplig lag.

 

 1. INNEHAVAREN TAR SJÄLVMANT PÅ SIG ALLA RISKER OCH FAROR i samband med Evenemanget och relaterade evenemang, inklusive risken för personskada (inklusive dödsfall), exponering för smittsamma sjukdomar, virus, bakterier eller sjukdomar, eller orsakerna till dessa, eller förlorad, stulen eller skadad egendom, oavsett om det inträffar före, under eller efter Evenemanget, oavsett orsak, och avstår härmed från alla krav och potentiella krav relaterade till sådana risker, hot och faror. DET NYA CORONAVIRUSET SARS-COV-2 (TILLSAMMANS MED ALLA VARIANTER AV DETTA, ”COVID-19”) ÄR EN EXTREMT SMITTSAM SJUKDOM SOM KAN LEDA TILL ALLVARLIG SJUKDOM OCH DÖDSFALL. CDC INFORMERAR OM ATT ÄLDRE PERSONER OCH PERSONER MED UNDERLIGGANDE MEDICINSKA TILLSTÅND ÄR SÄRSKILT UTSATTA. EN INNEBOENDE RISK FÖR EXPONERING FÖR COVID-19 FINNS PÅ ALLA PLATSER DÄR MÄNNISKOR VISTAS. GENOM ATT GÅ IN I ARENAN TAR INNEHAVAREN SJÄLVMANT PÅ SIG ALLA RISKER RELATERADE TILL EXPONERING FÖR COVID-19. Innehavaren bekräftar och samtycker till att följa de säkerhetskrav som FEI, FMS och/eller Arenan ställer, inklusive sådana policyer och krav som beskrivs i Tilläggsvillkoren, och alla tillämpliga lagar, policyer, order, protokoll och riktlinjer som utfärdats av federala, statliga och lokala myndigheter avseende COVID-19 och andra smittsamma sjukdomar (gemensamt, ”Säkerhetskrav”), och bekräftar och samtycker till att deltagande i Evenemanget är villkorat av sådan efterlevnad.

 

 1. FEI eller FMS ansvarar inte för förlorade, stulna, förstörda, duplicerade eller förfalskade biljetter och kan vägra att återbetala dem. Biljetter får inte användas för, eller i samband med, någon form av kommersiella ändamål, inklusive, utan begränsning, reklam, kampanjer, tävlingar, lotterier, utlottningar, hasardspel eller spel, utan föregående, uttryckligt skriftligt medgivande från FEI. Användning av biljetter i strid med lagen är strängt förbjudet och kommer att leda till beslag, återkallelse och/eller förverkande av licensen utan återbetalning.

 

 1. Överträdelse av något av dessa villkor, underlåtenhet att följa säkerhetskrav eller FEI:s, FMS:s och/eller Arenans regler, eller återbetalning till Innehavaren av det nominella värdet, ska automatiskt avsluta alla rättigheter som innehavaren kan ha härunder; ska göra innehavarens användning av biljetten olaglig och otillåten för alla ändamål; och ska ge FEI rätt att återkalla biljetten, vägra tillträde till Arenan eller avvisa Innehavaren från Arenan, utan återbetalning eller kreditering i samtliga fall, och göra innehavaren föremål för alla rättsliga åtgärder som står till FEI:s, FMS:s och/eller Arenans förfogande.

 

 1. På uppdrag av Innehavaren och Innehavarens Närstående personer (enligt definition nedan), befriar Innehavaren vidare härmed (och förbinder sig att inte stämma) var och en av de Ansvarsbefriade parterna (enligt definition nedan) med avseende på alla anspråk som Innehavaren eller någon av Innehavarens Närstående personer kan ha (eller därefter förvärva) mot någon av de Ansvarsbefriade parterna och som på något sätt rör (i) exponering för COVID-19; (ii) tillträde till, eller närvaro inom eller runt Arenan eller Evenemanget (inklusive alla risker relaterade därtill) eller efterlevnad av protokoll eller Säkerhetskrav tillämpliga på Evenemanget; eller (iii) någon interaktion mellan Innehavaren och Innehavarens Närstående personer, å ena sidan, och personal från någon av de Ansvarsbefriade parterna närvarande vid Evenemanget, å andra sidan, i varje fall om det orsakats av någon åtgärd, passivitet eller försumlighet från någon Ansvarsbefriad part eller på annat sätt. Innehavaren är införstådd med att ovanstående ansvarsfriskrivning befriar de Ansvarsbefriade parterna från allt ansvar och alla anspråk som Innehavaren eller Innehavarens Närstående personer kan ha mot de Ansvarsbefriade parterna med avseende på, men inte begränsat till, kroppsskada, personskada, sjukdom, dödsfall, egendomsskada och allt annat ansvar som kan uppstå ur eller vara hänförligt till Innehavarens deltagande i Evenemanget, inklusive, men inte begränsat till, de anspråk som kan vara okända för Innehavaren eller som Innehavaren inte misstänker finns vid den här tidpunkten. På uppdrag av innehavaren och innehavarens närstående personer avstår innehavaren uttryckligen från alla rättigheter, förmåner och skydd som innehavaren eller innehavarens närstående personer kan ha enligt California Civil Code Section 1542 (och alla liknande lagar), som lyder enligt följande: EN ALLMÄN FRISKRIVNINGSKLAUSUL OMFATTAR INTE FORDRINGAR SOM BORGENÄREN ELLER DEN FRISKRIVANDE PARTEN INTE KÄNNER TILL ELLER MISSTÄNKER EXISTERAR TILL HANS ELLER HENNES FÖRDEL VID TIDPUNKTEN FÖR FRISKRIVNINGEN OCH SOM, OM DE HADE VARIT KÄNDA FÖR HONOM ELLER HENNE, VÄSENTLIGT SKULLE HA PÅVERKAT HANS ELLER HENNES UPPGÖRELSE MED GÄLDENÄREN ELLER DEN ANSVARSBEFRIADE PARTEN.

  Som används häri:

 • ”Närstående personer” avser Innehavarens arvingar, uppdragsgivare, testamentsexekutorer, administratörer, närmaste anhöriga, alla som deltar i Evenemanget med Innehavaren eller för vilka Innehavaren har erhållit en Evenemangsbiljett (vilka personer Innehavaren representerar har bemyndigat Innehavaren att agera på deras vägnar inom ramen för dessa villkor) och andra personer som agerar eller utger sig för att agera på Innehavarens eller deras vägnar.
 • “Ansvarsbefriade parter” avser: (i) FEI, FMS och deras respektive direkta och indirekta ägare, dotterbolag, förare och tränare, administratörer, utsedda personer, licenstagare och annan personal; (ii) direkta och indirekta ägare, hyresgäster och andrahandshyrestagare av arenan; (iii) alla tredje parter som utför tjänster på arenan; (iv) alla moderbolag, dotterbolag, närstående och relaterade bolag till varje enhet som beskrivs i klausulerna (i)-(iii); och (v) tjänstemän, styrelseledamöter, ägare, medlemmar, chefer, partner, arbetsgivare, anställda, ombud, advokater, entreprenörer och underentreprenörer (och anställda hos sådana entreprenörer och underentreprenörer), försäkringsgivare, representanter, annan personal, efterträdare och/eller uppdragstagare till var och en av de föregående enheterna och personerna som beskrivs i punkterna (i)–(iv), oavsett om de har funnits, finns eller kommer att finnas och oavsett om de är i institutionell eller personlig kapacitet.
 1. Innehavaren och Innehavarens tillhörigheter kan komma att genomsökas vid inpassering till Arenan och/eller andra säkerhetskontroller, förbjudna föremål (vilket kan inkludera, utan begränsning, väskor) kan komma att konfiskeras efter FEI:s, FMS:s och/eller Arenans eget gottfinnande, och Innehavaren samtycker härmed till det föregående och avstår från alla relaterade anspråk som kan uppkomma mot FEI, FMS och/eller Arenan. Om Innehavaren väljer att inte samtycka kommer Innehavaren att nekas inträde till Arenan utan återbetalning eller kreditering.

 

 1. Om en domstol i en behörig jurisdiktion anser att en bestämmelse i dessa villkor eller tilläggsvillkoren är olagliga, ogiltiga eller inte kan verkställas, ska de återstående bestämmelserna fortsätta att gälla och ha full effekt, med undantag för vad som uttryckligen anges häri.

 

 1. I händelse av en konflikt mellan en tillämplig biljettjänstleverantörs villkor och dessa villkor ska dessa villkor gälla.