Skip to content

Vilkår og betingelser for Monster Jam-billetter

 

 1. LÆS VENLIGST FØLGENDE VILKÅR OMHYGGELIGT, DA DE REGULERER DINE RETTIGHEDER I HENHOLD TIL BILLETTEN OG INDEHOLDER EN BINDENDE, INDIVIDUEL VOLDGIFTS- OG GRUPPESØGSMÅLSKLAUSUL, HVORVED DU GIVER AFKALD PÅ RETTEN TIL AT ANLÆGGE SAG VED RETTEN INDIVIDUELT ELLER SOM EN DEL AF ET GRUPPESØGSMÅL MED HENSYN TIL EVENTUELLE TVISTER I FORBINDELSE MED BILLETTEN ELLER DEN SPECIFICEREDE BEGIVENHED, SOM DEN ER UDSTEDT TIL.

 

 1. Denne billet er en personlig licens, der kan tilbagekaldes, og indehaveren af denne billet accepterer på vegne af indehaveren og enhver ledsagende mindreårig eller umyndiggjort voksen, herunder en mindreårig eller umyndiggjort voksen, der har en separat billet (individuelt og kollektivt "indehaveren"), at være bundet af alle dens vilkår og betingelser. Indehaveren accepterer, at denne billetlicens er underlagt disse vilkår og betingelser samt eventuelle yderligere vilkår og betingelser fastsat af Feld Entertainment, Inc. (“FEI,” “vi,” “os”, “vores”), Feld Motor Sports, Inc. (“FMS”), og enhver operatør af arenaen eller tilknyttede arenaområder (herunder, uden begrænsning, parkeringsområder og indgangsporte) (“Arenaen”) hvor den begivenhed eller de omkringliggende aktiviteter (helt eller delvist), som denne billet er udstedt til, finder sted (“Begivenheden”) afholdes (samlet set, alle sådanne yderligere vilkår, “Yderligere vilkår”). Yderligere vilkår omfatter alle sundheds- og sikkerhedskrav og andre vilkår, som måtte blive opdateret fra tid til anden, og som er angivet på følgende URL: https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/. Ved at acceptere og/eller bruge denne billet og/eller gå ind i (eller søge adgang til) arenaen, anses indehaveren for at have læst alle sådanne vilkår og betingelser og accepteret at være bundet af dem.

 

 1. ALLE BILLETSALG ER ENDELIGE. INGEN REFUSIONER, KREDITTER ELLER OMBYTNINGER UNDTAGEN SOM ANGIVET HERI. DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE ERSTATNING (HVIS NOGEN), HVIS ADGANG NÆGTES ELLER TILBAGEKALDES, ELLER BEGIVENHEDEN AFLYSES OG IKKE OMLÆGGES, ER EN REFUSION PÅ OP TIL BILLETTENS PÅLYDENDE VÆRDI FASTSAT AF FEI ELLER FMS ("PÅLYDENDE VÆRDI"). FEI ELLER FMS A ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR SÆRLIGE, FØLGESKADER, TILFÆLDIGE, INDIREKTE ELLER EKSEMPLARISKE SKADER AF NOGEN ART, ELLER SKADER UD OVER BILLETTENS PÅLYDENDE VÆRDI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ETHVERT BELØB BETALT UD OVER PÅLYDENDE VÆRDI FOR DENNE BILLET.

  Dato og klokkeslæt for begivenheden (og åbning af porte) kan ændres af FEI, FMS og/eller arenaen efter eget skøn, og ingen sådan ændring giver indehaveren ret til refusion eller andre retsmidler, hvis indehaveren ikke kan deltage eller af nogen anden grund. Indehaveren kan flyttes efter FEI's, FMS' eller arenaens eget skøn, og en sådan flytning giver ikke Indehaveren ret til refusion eller anden erstatning..

 

 1. LÆS VENLIGST DETTE AFSNIT OMHYGGELIGT - DET KAN HAVE VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ INDEHAVERENS JURIDISKE RETTIGHEDER, HERUNDER INDEHAVERENS RET TIL AT ANLÆGGE SAG VED RETTEN. INDEHAVEREN HAR BEGRÆNSET RET TIL AT FRAVÆLGE VOLDGIFTSAFTALEN I DETTE AFSNIT SOM BESKREVET NEDENFOR. DETTE ER ET RESUMÉ AF OBLIGATORISKE VILKÅR. For fuldstændige vilkår i forbindelse med tvistbilæggelse, besøg venligst https://corp.feldentertainment.com/en/terms-of-use/us/, som Indehaveren accepterer vil være gældende. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV TILLADER DET, SKAL ENHVER TVIST, ETHVERT KRAV ELLER ENHVER SØGSMÅLSGRUND, DER PÅ NOGEN MÅDE ER RELATERET TIL BILLETTEN ELLER BEGIVENHEDEN, LØSES VED OBLIGATORISK, FORTROLIG, ENDELIG OG BINDENDE VOLDGIFT I FAIRFAX COUNTY, VIRGINIA. INDEHAVEREN FORSTÅR, ANERKENDER OG ACCEPTERER, AT ALLE TVISTER SKAL AFGØRES VED VOLDGIFT PÅ ET INDIVIDUELT GRUNDLAG. INDEHAVEREN FORSTÅR, AT DE GIVER AFKALD PÅ DERES RET TIL EN RETSSAG ELLER EN NÆVNINGESAG OG ENHVER RET TIL AT FØRE RETSSAG ELLER VOLDGIFTSSAG OM ETHVERT KRAV SOM ET GRUPPESØGSMÅL, REPRÆSENTATIVT SØGSMÅL ELLER GRUPPEVOLDGIFT. HVIS INDEHAVEREN IKKE ACCEPTERER DENNE KLAUSUL, SKAL INDEHAVEREN STRAKS FORLADE ELLER IKKE KOMME IND I ARENAEN. DENNE KLAUSUL ER UNDERLAGT DEN FØDERALE VOLDGIFTSLOV OG LOVGIVNINGEN I STATEN VIRGINIA, USA, UDEN HENSYNTAGEN TIL DENS PRINCIPPER OM LOVKONFLIKTER.

 

 1. Indehaveren accepterer ikke at skabe, transmittere, vise, distribuere, udnytte, misbruge eller sælge (eller medvirke til nogen sådan aktivitet): (i) i nogen form, nogen beskrivelse eller redegørelse (hvad enten det er tekst, data eller visuelt, og herunder, uden begrænsning, play-by-play-data) af begivenheden eller relaterede begivenheder (samlet "Beskrivende oplysninger") til noget kommercielt eller ikke-personligt formål; (ii) billeder, videoer, lyd eller anden form for visning, offentlig optræden eller reproduktion af enhver del af begivenheden eller relaterede begivenheder ("Begivenhedsværker") til ethvert kommercielt eller ikke-personligt formål; eller (iii) livestreams af enhver del af begivenheden eller relaterede begivenheder ("Livestreams"). Uanset ovenstående accepterer indehaveren, at ved at lade sin billet scanne ved indgangen til eventen, anses indehaveren for at have underskrevet billetten og givet FEI og FMS en eksklusiv, verdensomspændende, uigenkaldelig, evigvarende, underlicenserbar, royaltyfri licens til alle rettigheder forbundet med eventværker, livestreams og beskrivende information.

 

 1. Indehaveren giver uigenkaldelig tilladelse til FEI og FMS (og deres respektive sponsorer, licenshavere, annoncører, broadcastere, udpegede, partnere og agenter) til at bruge, offentliggøre, distribuere og/eller ændre indehaverens billede, lighed, stemme, handlinger og udtalelser i alle medier, herunder i enhver live eller optaget lyd, video, film eller fotografisk visning eller anden transmission, udstilling, offentliggørelse eller reproduktion foretaget af eller ved begivenheden i ethvert medie, hvad enten det nu er kendt eller senere skabt, eller kontekst til ethvert formål, herunder kommercielle eller salgsfremmende formål, uden yderligere tilladelse eller kompensation, og Indehaveren giver afkald på alle krav og potentielle krav i forbindelse med en sådan brug, medmindre det er forbudt i henhold til gældende lov.

 

 1. INDEHAVEREN PÅTAGER SIG FRIVILLIGT ALLE RISICI, ULEMPER OG FARER hændelse til begivenheden og relaterede begivenheder, herunder risikoen for personskade (herunder død), eksponering for smitsomme sygdomme, vira, bakterier eller sygdomme, eller årsagerne hertil, eller mistet, stjålet eller beskadiget ejendom, uanset om det sker før, under eller efter begivenheden, uanset årsagen, og giver hermed afkald på alle krav og potentielle krav i forbindelse med sådanne risici, ulemper og farer. NY CORONAVIRUS SARS-COV-2 (SAMMEN MED ENHVER VARIATION HERAF, "COVID-19") ER EN EKSTREMT SMITSOM SYGDOM, DER KAN FØRE TIL ALVORLIG SYGDOM OG DØD. CDC OPLYSER, AT ÆLDRE MENNESKER OG MENNESKER MED UNDERLIGGENDE SYGDOMME ER SÆRLIGT UDSATTE. DER ER EN IBOENDE RISIKO FOR EKSPONERING FOR COVID-19 ALLE STEDER, HVOR DER ER MENNESKER TIL STEDE. VED AT GÅ IND I ARENAEN PÅTAGER INDEHAVEREN SIG FRIVILLIGT ALLE RISICI I FORBINDELSE MED EKSPONERING FOR COVID-19. Indehaveren anerkender og accepterer at overholde de sikkerhedskrav, der er indført af FEI, FMS og/eller arenaen, herunder sådanne politikker og krav, der er beskrevet i de yderligere vilkår, og alle gældende love, politikker, ordrer, protokoller og retningslinjer udstedt af føderale, statslige og lokale myndigheder vedrørende COVID-19 og andre smitsomme sygdomme (samlet benævnt "Sikkerhedskrav"), og anerkender og accepterer, at deltagelse i arrangementet er betinget af en sådan overholdelse.

 

 1. FEI eller FMS er ikke ansvarlige for mistede, stjålne, ødelagte, duplikerede eller forfalskede billetter og kan nægte at indløse dem. Billetter må ikke bruges til eller i forbindelse med nogen form for kommercielle formål, herunder, uden begrænsning, reklamer, kampagner, konkurrencer, lotterier, gaver, hasardspil eller spil uden forudgående, udtrykkeligt skriftligt samtykke fra FEI. Brug af billetter i strid med loven er strengt forbudt og vil resultere i beslaglæggelse, tilbagekaldelse og/eller fortabelse af licensen uden refusion.

 

 1. Overtrædelse af nogen af disse betingelser, manglende overholdelse af sikkerhedskrav eller FEI's, FMS' og/eller arenaens regler, eller tilbagebetaling til indehaveren af den pålydende værdi, vil automatisk bringe alle rettigheder, som indehaveren måtte have i henhold hertil, til ophør; vil gøre indehaverens brug af billetten ulovlig og uautoriseret til noget formål; og vil give FEI ret til at inddrage billetten, nægte adgang til arenaen eller bortvise indehaveren fra arenaen, uden tilbagebetaling eller kreditering i hvert enkelt tilfælde, og gøre indehaveren til genstand for alle retsmidler, som FEI, FMS og/eller arenaen har til rådighed.

 

 1. På vegne af Indehaveren og Indehaverens relaterede personer (som defineret nedenfor) frigiver Indehaveren endvidere hermed (og forpligter sig til ikke at sagsøge) hver af de frigivne parter (som defineret nedenfor) med hensyn til alle krav, som Indehaveren eller nogen af Indehaverens relaterede personer måtte have (eller herefter pådrager sig) mod nogen af de frigivne parter, og som på nogen måde vedrører (i) eksponering for COVID-19; (ii) adgang til eller tilstedeværelse i eller omkring Arenaen eller begivenheden (herunder alle risici forbundet hermed) eller overholdelse af protokoller eller sikkerhedskrav, der gælder for begivenheden; eller (iii) enhver interaktion mellem indehaveren og indehaverens relaterede personer på den ene side og ethvert personale fra nogen af de frigivne parter, der er til stede ved begivenheden, på den anden side, i hvert tilfælde uanset om det er forårsaget af handling, passivitet eller uagtsomhed fra nogen frigiven part eller andet. Indehaveren forstår, at ovenstående frigørelse fritager de frigjorte parter for ethvert ansvar eller krav, som indehaveren eller indehaverens relaterede personer måtte have mod de frigjorte parter med hensyn til, men ikke begrænset til, legemsbeskadigelse, personskade, sygdom, død, skade på ejendom og ethvert andet ansvar, der måtte opstå som følge af eller kunne henføres til indehaverens deltagelse i arrangementet, herunder, men ikke begrænset til, de krav, der måtte være ukendte for indehaveren, eller som indehaveren ikke har mistanke om eksisterer på nuværende tidspunkt. På vegne af indehaveren og indehaverens relaterede personer giver indehaveren udtrykkeligt afkald på alle rettigheder, fordele og beskyttelser, som indehaveren eller indehaverens relaterede personer måtte have i henhold til California Civil Code Section 1542 (og alle lignende love), der lyder som følger: EN GENEREL FRIGIVELSE OMFATTER IKKE KRAV, SOM KREDITOR ELLER DEN FRIGIVENDE PART IKKE KENDER TIL ELLER FORMODER EKSISTERER TIL HANS ELLER HENDES FORDEL PÅ TIDSPUNKTET FOR FRIGIVELSEN, OG SOM, HVIS HAN ELLER HUN KENDTE TIL DEM, VILLE HAVE HAFT VÆSENTLIG INDFLYDELSE PÅ HANS ELLER HENDES FORLIG MED SKYLDNEREN ELLER DEN FRIGIVNE PART.

  Som anvendt heri:

 • "Relaterede personer" betyder indehaverens arvinger, befuldmægtigede, eksekutorer, administratorer, nærmeste familie, enhver, der deltager i arrangementet sammen med indehaveren, eller for hvem indehaveren har fået en billet til arrangementet (hvilke personer indehaveren repræsenterer har bemyndiget indehaveren til at handle på deres vegne med henblik på disse vilkår), og andre personer, der handler eller foregiver at handle på indehaverens eller deres vegne.
 • “Frigivne parter” betyder: (i) FEI, FMS og deres respektive direkte og indirekte ejere, datterselskaber, ryttere og trænere, administratorer, udpegede, licenstagere og andet personale; (ii) de direkte og indirekte ejere, lejere og fremlejetagere af arenaen; (iii) alle tredjeparter, der udfører tjenester på arenaen; (iv) alle forældre, datterselskaber, tilknyttede og relaterede virksomheder til hver af de enheder, der er beskrevet i klausulerne (i)-(iii); og (v) ledere, direktører, ejere, medlemmer, chefer, partnere, arbejdsgivere, ansatte, agenter, advokater, entreprenører og underentreprenører (og ansatte hos sådanne entreprenører og underentreprenører), forsikringsselskaber, repræsentanter, andet personale, efterfølgere og/eller overdragere af hver af de foregående enheder og personer beskrevet i klausulerne (i) - (iv), uanset om det er fortid, nutid eller fremtid, og uanset om det er i deres institutionelle eller personlige kapacitet.
 1. Indehaveren og Indehaverens ejendele kan blive visiteret ved indgangen til Arenaen og/eller andre sikkerhedskontroller, forbudte genstande (som kan omfatte, uden begrænsning, tasker) kan blive konfiskeret efter FEI's, FMS' og/eller Arenaens eget skøn, og Indehaveren giver hermed sit samtykke til ovenstående og giver afkald på alle relaterede krav, der måtte opstå mod FEI, FMS og/eller Arenaen. Hvis indehaveren vælger ikke at give samtykke, vil indehaveren blive nægtet adgang til arenaen uden refusion eller kreditering.

 

 1. Med undtagelse af hvad der specifikt er angivet heri, hvis en bestemmelse i disse vilkår eller de yderligere vilkår af en kompetent domstol anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal de resterende bestemmelser forblive i fuld kraft og virkning.

 

 1. I tilfælde af en konflikt mellem en gældende billetudbyders vilkår og disse vilkår og betingelser, vil disse vilkår og betingelser være gældende.